1. قوری ز قلم قلم زقوری           توعشق منی گوگولی مگولی!
  2. بایک مداد قرمز روی گلهای نرگس هزاردفعه نوشتم زندگی بی تو هرگز.
  3. سلام!سلامی که سردی غمهایت را ذوب میکندو به محبت تبدیل میکند.
  4. اگر لبخند زدی به خط زشتم به جان مارمولک تند تند نوشتم!
  5. ای گل ریشه ریشه                    ILOVEYOUهمیشه!!چشمک 

میتونید از این متن ها در دفتر خاطرات خود بنویسید یا هر جا استفاده کنید. منتظر نظراتتون هستم.

خنده

دفعه ی بعئ براتون عکس میوه میزارم.بای.